مقالات

مهمترین عملکردهای نور در مرغداری:

مهمترین عملکردهای نور در مرغداری:

ـ باعث تسهیل و آسانی دید در سالن می شود. 
ـ باعث تحریک ساز و کارهای بدن پرنده به دلیل تغییر در طول نور شب و روز می شود. 
ـ باعث ترشح هورمون از بدن پرنده می شود که نتیجه آن:
باعث رشد بدن پرنده می شود. 
باعث بلوغ جنسی پرنده می شود.

معرفی کالا