مقالات

مرغ به عنوان غذا:

مرغ به عنوان غذا:

مرغ همچون گوشت در تهيه بسياری از غذاها به عنوان منبع پروتئين به کار می رود. از مرغ به اشکال مختلف در تهيه ی غذاها استفاده می کنند. کباب کردن، پختن و سرخ کردن مرغ، از رايج ترين روش های آماده نمودن مرغ برای مصرف می باشند. امروزه نوعی ديگر از روش های پخت مرغ به روش های قبلی اضافه شده و آن هم مرغ ناگتس است که از انواع غذاهايی است که سريع آماده می شوند.

معرفی کالا