مقالات

اقدامات ضروری در تغذیه طیور

 

اقدامات ضروری در تغذیه طیور:

ثبت اطلاعات مربوط به مصرف دان می‌باشد. این کار از طریق وزن کردن دان مصرفی قابل اجرا است.

بعنوان یک قاعده کلی پائین آمدن اشتها در گله که نتیجه آن کاهش مصرف دان می‌باشد، به عوامل زیر بستگی دارد:


بروز بیماری
ضعف مدیریت
تغذیه نامطلوب از نظر کمی و کیفی
عدم کنترل مناسب عوامل محیطی

 

معرفی کالا