مقالات

مهمترین نکاتی که سبب صنعتی شدن پرورش بلدرچین شده است

مهمترین نکاتی که سبب صنعتی شدن پرورش بلدرچین شده است :


میزان رشد سریع
بلوغ جنسی سریع
تولید تخم بالا
کوتاه بودن فاصله میان نسل ها
دوره انکوباسیون کوتاه
تراکم بالای پرورش
واکسیناسیون کمتر
برگشت سریع سرمایه

معرفی کالا