مقالات

عفونت‌ کیسه‌ زرده‌ و راههای‌انتقال‌ آن‌:

عفونت‌ کیسه‌ زرده‌ و راههای‌انتقال‌ آن‌:

اجرام‌ بیماریزا و غیربیماریزای ‌زیادی‌ در به‌ وجود آوردن‌ عفونت‌ کیسه ‌زرده‌ دخالت‌ دارند که‌ هم‌ می‌تواند ازطریق‌ تخمدان‌ به‌ صورت‌ انتقال‌ عمودی ‌یا از طریق‌ آلودگی‌ مجرای‌ تخم‌ یا اویدوکت‌ باعث‌ عفونت‌ کیسه‌ زرده‌ شود و یا آلودگی‌ از طریق‌ پوسته‌ تخم‌ مرغ‌ صورت‌ گیرد که‌ این‌ راه‌ بیشترین‌ حالت‌ وقوع‌ عفونت‌ کیسه‌ زرده‌ است‌.

راه‌های‌ انتقال‌ آلودگی‌ درعفونت‌ کیسه‌ زرده‌:

انتقال‌ عمودی‌ از طریق‌ تخمدان ‌Ovarian Transmission

انتقال‌ از طریق‌ عفونت‌ اویدوکت Salpingitis                  

انتقال‌ از طریق‌ آلودگی‌ پوسته‌ EggContaminated 

 

معرفی کالا