مقالات

سه عامل تاثیر گذار بر درصد جوجه درآوردی در هچر:

سه عامل تاثیر گذار بر درصد جوجه درآوردی در هچر:

کاهش اکسیژن
افزایش دما
انتقال تخم از ستر به هچر

معرفی کالا