مقالات

معمولا کاهش میزان جوجه درآوری به سه دلیل عمده زیر می باشد :

معمولا کاهش میزان جوجه درآوری به سه دلیل عمده زیر می باشد :

عدم باروری و فقدان نطفه زنده در داخل تخم مرغ

مرگ نطفه درحد فاصل زمان تخمگذاری تا هنگام خواباندن تخم مرغها در دستگاه جوجه کشی

عدم رشد کافی و مناسب جنین و یا تلفات بین زمان خواباندن تا زمان خروج جوجه از تخم مرغ ، جهت رفع هر یک از علل فوق نیاز به چاره جویی و تمهیدات متفاوتی می باشد .

معرفی کالا