مقالات

هوای سالن های پرورش طیور :

هوای سالن های پرورش طیور :

هوای سالن های پرورش طیور بر روی سلامت و آسایش حیوان تاثیر فراوانی دارد.

به علت متابولیسم بالای طیور ضروری است اکسیژن به مقدار کافی دراختیار آنها قرار گیرد. وجود بعضی گازهای سمی که به وسیله حیوان ، وسایل گرم کننده و میکروارگانیسم های سالن تولید می شوند نیز می تواند باعث عدم آسایش حیوان و حتی مرگ آن شود.

به طورعمده این گازها شامل:

دی اکسید کربن

منواکسید کربن

متان

سولفید هیدروژن و آمونیاک است

معرفی کالا