مقالات

تخم کبک، قرقاول و بلدرچین را تا چند روز می توان نگهداری کرد؟

تخم کبک، قرقاول و بلدرچین را تا چند روز می توان نگهداری کرد؟

 

 

بر اساس تحقیقات دانشگاه کالیفرنیا:

مدت زمان نگهداری تخم (به روز)

درصد هچ تخم کبک

درصد هچ تخم قرقاول

درصد هچ تخم بلدرچین

۷-۱

78/4

58/1

57/4

۱۴-۸

77/1

41/7

60

۲۱-۱۵

79/4

17/6

25/7

۲۸-۲۲

66

7/1

14/4

۳۵-۲۹

37/7

۰

4/2

۴۲-۳۶

22/3

۰

۰

 

 

 

 

معرفی کالا