مقالات

نوک چینی در طیور

نوک چینی در طیور

 

به منظور جلوگیری از همدیگر خواری که در همه سنین وجود دارد نوک چینی انجام می گیرد . 
منظور از نوک چینی خوب این است که : 
تا حد امکان نوک چینی با استرس کم همراه باشد ، نوک طیور طوری قطع گردد که دیگررشد نکند .
این امر به وسیله قطع صحیح و دقیق و داغ نمودن محل نوک چینی امکان پذیر 
است .

مزایای نوک چینی عبارتند از  :
1 نوک زدن به پا کاهش می یابد .
2 استرس کمتری به گله وارد می شود.
3 باعث جلوگیری از پر کنی و همدیگر خواری در سنین اولیه می شود .
 
4- راندمان غذای به علت کاهش ریخت و پاش دان بهتر می شود.
5 چون تعداد کمتری از طیور از گله حذف خواهند شد در صد زنده مانی بالاتر خواهدبود .
6 یک نواختی گله بهتر می شود .

معایب نوک چینی : 
1 وزن جوجه ها برای مدت یک تا دو هفته پس از نوک چینی کاهش خواهد یافت .
2 -  پس از نوک چینی برای مدت طولانی رشد کاهش خواهد یافت و حدود 10الی 20هفته بعد این کاهش جبران می شود .
 
3 -  نوک چینی ممکن 
است باعث تاخیر در بلوغ جنسی شود .وزن بدن در هنگام بلوغکاهش یافته و تولید تخم مرغ را نیز کاهش می دهد. ولی نوک چینی تاثیری بر اندازه تخم مرغ نخواهد داشت .

نوک چینی با تیغ داغ :
این کار توسط دستگاه الکتریکی اتوماتیک انجام می شود و با فشار نوک جوجه به ماشه آن به صورت اتوماتیک قسمتی از فک بالای و قسمتی از فک پایین قطع می شود باید توجه داشت که در این عمل زبان جوجه با حرارت 815 درجه سانتیگراد نسوزد .

روشهای نوک چینی : 
انسدادی   : 6 تا 8 روزگی در پولتها کاربرد دارد . نام دیگر آن نوک چینی تمیز 
است وظرافت در آن مهم است . در این روش نوک جوجه ها به مدت 2 ثانیه با شیب در دستگاهقرار می گیرد .
نوک چینی یک طرفه در 6 تا8 روزگی : بخش داخلی نوک بالای و کوتاهی در مدت یکثانیه کوتاه می گردد .
نوک سوزی سریع در یک روزگی به وسیله قوس الکتریکی .
نوک چینی جوجه یک روزه با تیغ داغ در این روش لایه نازکی از نوک بالای می سوزد .
نوک چینی بین سنین 6 تا 12 هفتگی ، 6 هفتگی برتر از 12 هفتگی از فاصله 0/45cm از جلوی سوراخهای بینی را قطع می نماید .

نوک چینی جوجه خروسهایی که برای گله مادر نگهداری می شوند به صورت زیر می باشد  :
6 -تا 8 روزگی انسدادی 
2 -
تا10 هفتگی بیش از 1/3 نوک نباید قطع گردد . نوک بالای و پایینی باید با طول مساوی قطع گردد . 
18 هفتگی هر دو نوک باید بطورسریع قطع گردند . در پن گله مادر نباید نوک خروسهایبالغ را سوزاند.

کارهایی که قبل و  پس از نوک چینی باید انجام داد  :
در شرایط استرس نباید نوک چینی کرد . داروها ی سولفوره باعث ازدیاد خون ریزی میشوند و دو روز قبل از نوک چینی ویتامین K مصرف می شود . ماشینهای نوک چینی پساز نوک چینی باید ضد عفدنی شوند .آبخوریها پس از نوک چینی مناسب باشند . افزودنعمق دان در تراف دان خوری ضروری 
است .

 

معرفی کالا