مقالات

اثرات استفاده از تفاله انگورخشک شده بر عملکرد مرغ های تخمگذار:

 

اثرات استفاده از تفاله انگورخشک شده بر عملکرد مرغ های تخمگذار:  

این تحقیق به منظور ارزیابی اثرات استفاده از تفاله انگور بر عملکرد مرغ های تخمگذار انجام گرفت. این آزمایش با تعداد 72 قطعه مرغ تخم گذار سویه های- لاینW36 از سن 77 الی 71 هفته در قالب طرح کاملاً تصادفی با 1 تیمار )جیره شاهد و جیره حاوی 1 درصد تفاله انگور( و 8 تکرار )هر تکرار دارای 71 قطعه مرغ( اجرا گردید. نتایج بدست آمده از این آزمایش نشان دادکه استفاده از تفاله انگوردر جیره های غذایی مرغ های تخم گذار دارای اثرات معنی دار بر عملکرد مرغ ها می باشد. بطوریکه بیشترین وزن تخم مرغ، بالاترین درصد تولید و تولید توده ای تخم مرغ و کمترین ضریب تبدیل غذایی با استفاده از 1 درصد تفالهانگور در جیره ها بدست آمد. استفاده از 1 درصد تفاله خشک انگور در جیره مرغ های تخم گذار موجب بهبود عملکرد تخم گذاری مرغ ها می شود.                                                                    

 

معرفی کالا